Парламент має продовжити дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі для консолідованої протидії Кремлю, - заява фракції НФ (відео)
вівторок, 2 жовтня 2018, 13:36

Заява голови фракції "Народний фронт" Максима Бурбака від імені фракції.

- У своєму посланні до Верховної Ради, представленому 18 вересня, Президент України виклав позицію стосовно продовження дії Закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Це - доконаний факт, що рішення парламенту не дозволило Путіну звинуватити Україну у зриві мирного врегулювання.

Це рішення також допомогло зберегти і зміцнити режим міжнародних санкцій проти Росії.

Наша фракція має намір підтримати позицію Президента й цього року.

На тверде переконання "Народного Фронту", закон має чітко відповідати прийнятому за нашою ініціативою закону "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" і законодавчим актам, які чітко визначають факт агресії Росії проти України на Донбасі і в Криму.

Донбас і Крим - окуповані.

Росія - агресор.

Закон треба продовжити.

Війна продовжується через злочинні дії Росії.

Кремль несе повну відповідальність за війну і порушення всіх мирних домовленостей.

Наші рішення, натомість, виявляють перед усім світом агресію Росії.

Цінність цього документа в тому, що він не дає шансів Росії уникнути відповідальності.

Саме тому Кремль звивається і шукає будь-яких способів вирватися з-під міжнародного тиску.

Саме тому вони вчиняють теракти.

Саме тому активізують свою агентуру, щоб підірвати нашу позицію.

Саме тому вони намагаються провести на Донбасі чергові фейкові вибори, на яких голосуватимуть російські війська.

Непродовження закону грає прямо на руку Кремля і тим у світі, хто шукає приводи звинуватити жертву, а не агресора.

Нагадаю й те, що будь-які остаточні рішення стосовно мирних угод і “особливого статусу” можуть бути ухвалені лише Верховною Радою України.

Якщо на те буде воля українського народу.

Це - вимога Конституції.

Гаранти нашої незалежності і безпеки - українська воля та сильне українське військо. Ухвалення цього закону - це непросте рішення у співпраці з нашими західними колегами.

Це необхідно для консолідованої протидії Кремлю.

Україна дотримується свого слова.

Своїх зобов’язань мають дотримуватися і наші партнери.

------------------------

"People's Front" Faction Statement by the Head of the Faction Maksym Burbak
 
In his address to the Parliament on September 18, President of Ukraine outlined the position regarding the continuation of the Law “On the Special Order of Local Self-Government Procedures in Certain Districts of the Donetsk and Luhansk Regions”.

This is the clear fact that the Parliament’s decision did not allow Putin to accuse Ukraine of breaking down peace agreements.
This decision also helped to preserve and strengthen the international sanctions against Russia.
Our faction intends to support the President's position this year too.
People's Front firmly believes that the law should clearly correspond to the Law "On the peculiarities of State policy on ensuring Ukraine’s State sovereignty over temporarily occupied territories in Donetsk and Luhansk regions”, that was initiated by our faction, and to the legislative acts that clearly define the fact of Russia's aggression against Ukraine in Donbas and Crimea.
Donbas and Crimea are occupied.
Russia is an aggressor.
The power of this law needs to be extended.
The war continues because of the criminal actions of Russia.
The Kremlin is fully responsible for the war and violations of all peace agreements.
Our decisions, on the other hand, demonstrate the Russian aggression to the whole world.
Тhe value of this document is that it does not give Russia a chance to avoid responsibility.
That is why the Kremlin is weaving and looking for any ways to escape from the international pressure.
That is why they commit terrorist attacks.
That is why they activate their agents to undermine our position.
That is why they are trying to hold yet another fake election in Donbas for Russian troops to take part in it.
The non-prolongation of the law plays directly at the hands of the Kremlin and those in the world who are trying to blame the victim, not the aggressor.
Let me remind you that any final decisions regarding peace agreements and "special status" can only be approved by the Parliament of Ukraine.
If there is a will of the Ukrainian people to do so.
This is a requirement of the Constitution.
The guarantees of our independence and security are the Ukrainian will and the strong Ukrainian army. Adoption of this law is a difficult decision in cooperation with our Western partners.
It is necessary for a consolidated counteraction to the Kremlin.
Ukraine adheres to its word.
And our partners are to follow their commitments too.


Слідкуйте за діяльністю команди "Народного Фронту"
в соціальних мережах

Зв'язок

Головний офіс

01021, м. Київ-21, вул. Кловський узвіз, 7
(044) 359 0763
press@nfront.com.ua